موضوعات وبسایت : تحقیق
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

شعر سحرگاهان

نویسنده : مسعود زمانی | زمان انتشار : 19 اسفند 1400 ساعت 14:54

سحرگاÙاÙ
*************
شب ÙÙÛ Ú¯Ûرد دگر Ú¯ÙÛÛ Ø³Ø±Ø§Øº از ÙاÙتاب
شاپرک را جز ب٠تارÛÚ©Û Ù¾ÙاÙÛ Ø¨ÛØ´ ÙÛست
ÙاصدکÙا جÙÙÚ¯Û Ø§Ùگار ر٠گ٠کرد٠اÙد
ÚÙÙ Úراغ راÙشا٠شا٠سÛاÙÛ Ø¨ÛØ´ ÙÛست

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

رازÙÛ ÙØ§Ø Ø´ÙعداÙÛØ Ø³Ùس٠٠سÙب٠٠Ûاس
جاÛشا٠غÛر از Ú©ÙÛر Ù Ø®Ø§Ø±Ø²Ø§Ø±Û Ø¨ÛØ´ ÙÛست
رÙد پر جÙØ´ ٠خرÙØ´ ÙÙبÙØ§Û Ø¹Ø§Ø´ÙاÙ
در Ùگا٠اÙÙÛ٠جز جÙÛØ¨Ø§Ø±Û Ø¨ÛØ´ ÙÛست

عارÙا٠دست دعا بر آسÙاÙÙا برد٠اÙد
Ø¢ÙÚÙ ÙÛ Ø¢Ûد ب٠خاطر اÙتÙØ§Ø³Û Ø¨ÛØ´ ÙÛست
Ø¢Ù ÙÙØ§Ø±Û Ùا ک٠آÙاشا٠کÙÙ٠آÛد بگÙØ´
از Ùب ÙرÛادÙا جز اÙØ¹Ú©Ø§Ø³Û Ø¨ÛØ ...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: shereno.comارسال نظر

نام


ایمیل


نظر