موضوعات وبسایت : تحقیق
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نقشه چیست مطالعات هفتم

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 02 اسفند 1399 ساعت 10:28

سوالات درس 9                              

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.

2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟

ویژگیهای طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی٭، نوع آب و هوا، ناهمواری ها٭، رو دها، پوششگیاهی و زندگی جانوری و... .

ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و... .

3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های

مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژگیها را بفهمیم

4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپسدربارهٔ این پرسش ها تحقیق  می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند

5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟

. پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟

الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت

7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟

زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانندکوه، رود، جنگل و پدید ههای انسانی مثل را هها، پلها، سدها و... را نشان می دهند.

8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

نقشهٔ ناهموار یها، نقشهٔ تقسیمات کشوری )استان ها(، نقشهٔ راه ها، نقشه های گردشگری و اطلسها

9-نقشه چیست؟

نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.

در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصلهٔ مکا نها راروی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که 3سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است

11-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.

الف- معمولی  ب- هوایی  ج- ماهواره ای

12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟

عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیتهای انسانی گرفته میشود.

13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟

از عکسهای هوایی برای تهیهٔ نقش ههای جغرافیایی استفاده م یشود. این عکسها با دوربینهایی کهدر هواپیما نصب شده گرفته می شود.

14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟

تصاویر ماهوار ه ا یتوسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیزاطلاعات زیادی دربارهٔ مکان ها به دست می آوریم.

15-کره جغرافیایی چیست؟

کرهٔ جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کرهٔ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارهٔزمین را روی آن مشاهده کرد.

سوالات درس 10                         

1-کشور ما ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟  

195/648/1  کیلومتر مربع

2-کشور ما در سال 1390  چند نفر جمعیت داشت؟

 75 میلیون نفر

3-کشور ما در سال 1390 چند شهر  و  روستا  داشت؟

بیش از ١٣ ٠٠ شهر و ۵٠،٠٠٠ روستا

4-تقسیم بندی کشور چرا و چگونه صورت گرفته است؟

برای ادارهٔ بهتر کشور، آن را به بخشهایی تقسیم کرده اند که به آن استان  می گویند.استان به وسیلهٔ استانداری اداره می شود.هر استان نیز به چند شهرستان تقسیم میشود .در هر شهرستان تعدادی شهر و روستا وجود دارد.

5-شهرداری چگونه موسسه ای است؟

شهرداری مؤسسه ای است که برای ادارهٔ بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی بهساکنان شهر ارائه می کند.

6-وظیفه کارکنان شهرداری چیست؟

کارکنان شهرداری تلاش می کنند تا ما در شهری زیباتر با آسایش زندگی کنیم.

 7-مهم ترین خدمات شهرداری را ذکر کنید.

• احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان ها، پل ها، تونل ها و پیاده رو ها برای رفت وآمد بهتر شهرنشینان

• ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف شهر و احداثبوستان )پارک(، و زمین بازی کودکان

•نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها

•نظارت بر ساخت و ساز ها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونتیا کسب و کار خود بسازند باید از شهرداری «پروانهٔ ساختمان٭ » بگیرند.

•ایجاد فرهنگ سرا ها و خانه های سلامت برای اوقات فراغت مردم

•نظارت بر حمل و نقل عمومی )اتوبوس،تاکسی،مترو( برای رفت وآمد مردم

8-شهرداری هزینه خدماتی را که به مردم ارائه می کند چگونه تأمین می کند؟

شهرداری برای انجام این خدمات باید پول زیادی هزینه کند. شهرداری بخشی از درآمد خود را از مردم دریافت می کند. برای مثال شهرنشینان باید هرسال مبلغی بهعنوان عوارض نوسازی به شهرداری بپردازند.

9-روستاها چگونه اداره می شوند؟

در روستا ها، شورای اسلامی روستا وجود دارد. ریش سفیدان و افراد با تجربه ومورد اعتماد روستا دور هم جمع می شوند و برای بهتر شدن وضع روستایخودشان، اقداماتی از قبیل ساختن یا تعمیر حمام، پل، و  مدرسه، مسجد، قنات و اموردیگر، تصمیم گیری می کنند.

10-ایران از نظر پستی و بلندی به  چند  بخش  تقسیم  می شود ؟

الف - مرتفع و بلند ب-  پست و هموار

11-نواحی مرتفع وبلند شمال ایران کدامند؟

کوههای آذربایجان (شمال غرب)

رشته کوه البرز (شمال)

کوههای خراسان (شمال شرق)

12-قله های آتشفشانی کوههای آذربایجان کدامند؟

سهند – سبلان

 13-کدام رشته کوه مانند دیوار، دریای مازندران را از قسمت های داخلی کشور جدا میکند؟

رشته کوه البرز

14-قله های مهم رشته کوه البرز را نام ببرید.

 دماوند – توچال – علم کوه

15-دامنه های شمالی وجنوبی البرز چه تفاوتی باهم دارند؟

در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد، برف و باران فراوان  می بارد. این دامنه ها پوشیده از جنگلهای انبوه است؛ به عکس، دامنه های جنوبیالبرز بدون رطوبت مانده و فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می کند ودر نتیجه پوشش گیاهی کمتری دارند.

16-نواحی بلند و مرتفع غرب ایران چه نام دارد؟ جهت آن چگونه است؟ و وضعیت بارش آن را ذکر کنید.

رشته کوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن شمال غربی  جنوبشرقی

(       ) است.در دامنه های شمال غربی برف و باران فراوانی می بارد اما هر چه بهسمت جنوب زاگرس پیش  می رویم از میزان برف و باران کاسته می شود.

17-قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟

هزار ولاله زار  -  دنا  - زرد کوه

18-قله های بلند نواحی مرکزی  ایران را ذکر کنید.

شیرکوه  - کرکس

19-قله های بلند نواحی جنوب شرقی ایران را نام ببرید.

 تفتان

20-نواحی پست وهموار ایران شمال کدام ناهمواری ها است؟

شامل دشت ها و جلگه هاست

21-دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.

دشت کویر – دشت لوت

22-آیا همه نواحی پست و هموار ایران برای کشاورزی مناسب است؟

برخی از دشتها به دلیل داشتن خاک مساعد و آب و هوای مناسب حاصلخیزند. جلگه ها نیز زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند.

23-جلگه چگونه تشکیل میشود؟

رودها خاکها را شسته با خود حمل ودر کنار رود ویا سواحل دریا ته نشین می کنند که این آبرفتها تشکیل جلگه را میدهد که امکان رشد گیاه در این مکانها به دلیل حاصلخیز بودن خاک بسیار زیاد است.

24-معمولا از کدام بخش از مناطق کوهستانی برای چَرای دامها استفاده می شود؟

در کوهپایه ها یعنی زمینهایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشتهامربوط میشود، علفزارهایی روییده است که از آنها به عنوان چراگاه استفاده می شود.

25-ایران در کدام جهت قاره آسیا قرار دارد؟

در جنوب غربی قارهٔ آسیا

سوالات درس  11                                      

1-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟

به منطقهٔ بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند،زیستگاه )زیست بوم( می گویند.

2-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی وتنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

تنوع آب و هوایی

3-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟

هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزشباد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ثبت  می کنیمو روی آنها محاسباتی انجام می دهیم.

4-مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟

دما  وبارش

5-آب وهوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد کهآب و هوای آنجا چگونه است.

6-میزان دما وبارش چگونه نشان داده می شود؟

به صورت نمودار

7-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیهٔ آب وهوایی تقسیم کرد؟

الف- معتدل و مرطوب خزری

ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی

ج- گرم وخشک داخلی

د- گرم و شرجی سواحل جنوب

8-ناحیه آب وهوایی معتدل ومرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمامماههای سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران به شمارمیآید. البته

میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیهٔ خزری، تابستان هاو زمستان ها ی معتدل دارد.

9-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

در ناحیهٔ خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب

باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری

نیاز دارند.

10-ناحیه آب وهوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر میگیرد.در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان هایشدید به وجود

می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستا نهای معتدل است. این

ناحیه، با آنکه تقریباً 9 ماه از سال باران دارد، در تابستا نها خشک است

11-چرا در ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

 به دلیل بارش کافی در طی سال

12-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی سرسبز روییده است.

13-ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود واین ناحیه به چه دلیل خشک است؟

این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستا نهای گرم و خشک دارد.

خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به

مقدار کم باران  می بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابا نهایی به وجود

آمده است که ممکن است سا لها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

14-درناحیه گرم وخشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

در ناحیهٔ خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و

تابستا نها هوا بسیار گرم می شود.

15-پوشش گیاهی در ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی چگونه است؟

این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند

مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

16-ناحیه آب وهوایی گرم وشرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندرچابهار

کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستا نهای بسیار گرم و

زمستا نهای ملایم دارد.

17-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

18-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟

 به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود میآید.

19-چرا در نواحی آب وهوایی گرم وخشک داخلی وگرم وشرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

به دلیل کم بودن میزان بارندگی

20-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

به دلیل وجود رشته کوه البرز ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

21-برای هر کدام از نواحی آب وهوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه 59)

الف- معتدل و مرطوب خزری ----------  ساری - رشت

ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی ------  مشهد – زنجان - کرمانشاه

ج- گرم وخشک داخلی------------------  یزد – کرمان - زاهدان

د- گرم و شرجی سواحل جنوب----------  بندر عباس  - بوشهر

سوالات درس  12                                      

1-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

شرایط جغرافیایی ایران

2-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟

حدود 9000  گونه

3-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟

حدود  60000  گونه

4-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟

سوسن چلچراغ  - سمندر لرستانی – لاله واژگون

5-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟

فعّالیّتهای نادرست انسا نها

6-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.

ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی وفکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.

برای مثال، کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهر ها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگلها یا مراتع را از بین میبرد، برخی برای تأمین زغال و سوختِ درختان را قطعمیکنند.

7-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود  میشوند، جانورانی نیز که غذایشان را دراین جنگل ها به دست می آورند، از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد

8-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟

شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شدهاست. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شاخ ها و استخوان، حیواناتیمثل گورخر، آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره و به آنها حمله می کنند، بهتدریج نسل این گونه ها رو به کاهش

 میگذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.

9-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟

زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیطباقی میمانند.

10-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟

هرچه جمعیت بیشتر می شود، فعّالیّت های کارخانه ای و حمل ونقل و تولید موادسمی هم بیشتر میشود. گاز های سمی که از اتومبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آبوارد می شوند یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی برزندگی گیاهان و جانوران دارند.

11-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟

سپاسگزاری از نعم تهای خداوند

لذت بردن از زیبای یها و تفکر در آفرینش

حق حیات

وابستگی موجودات زنده به یکدیگر

فواید گیاهان و جانوران

12-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟

نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

13-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟

انسان از دیدن منظره های طبیعی لذت می برد. ما با دیدن جلوه های طبیعی بهعظمت آفرینش خداوند پی  میبریم. همهٔ ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامنطبیعت میگذرانیم احساس آرامش

بیشتری میکنیم. اگر زیستگا هها، تخریب یا نابود شوند، انسان از نعمت استفاده ودیدن این زیباییها محروم می شود.

14-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟

انسان، تنها موجود زندهٔ روی زمین نیست، سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارندو مثل انسان، مخلوق خداوند هستند. انسان ها می توانند فقط در حدی که نیا زهایشانرا برآورده کنند، از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به دلیل زیاده روی درمصرف یا سودجویی، گو نه ها را نابود کنند.

15-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟

وقتی برخی گونه های یک زیستگاه نابود میشوند، غذای برخی گونه های دیگر کممی شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند، در نتیجه تعادل زندگی در آنجا بههم می خورد.

16-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.

بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند. ما از گوشت برخیدام ها یا پرندگان

و میوه ها، غلات، سبزیجات و چای تغذیه می کنیم. بعضی از گیاهان خاصیتدارویی دارند و برای درمان بیماری ها استفاده می شوند. بخشی از دارو هایی که درداروخانه ها فروخته می شوند از عصارهٔ گیاهان به دست آمده است.

17-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

مهمترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگا ههای طبیعیکشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها است.

18-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

محیط بانی

19-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟

محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند.محیط بان ها از منطقهٔ تحت نظارت خود، بازدید میکنند و کلیه رویداد ها یافعّالیّتهایی را که موجب تخریب محیط زیست  میشوند شناسایی  میکنند.

20-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟

آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی،شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش،آلودگی های

محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را بهسازمان گزارش دهند. بدین ترتیب محیطبانان با همکاری سایر اعضای سازمان ازآلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری میکنند.

21-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

نچیدن گل ها

کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی

قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان

قرار دادن باقیمانده برنج  یا  نان برای پرندگان

کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر

نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات

روشن نکردن آتش در جنگل

تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

22-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟

سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیرنسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام میکند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع٭ یا دشت و کوهستان باشد.

23-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.

برای مثال، منطقهٔ جنگلهای حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس واُشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شدهٔ  کشور ما هستند.

24-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.

شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

25-اصل 50 قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟

در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر

آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می گردد و... .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر