تحقیق

شعر کویر سهراب

مـی رسـد بـر مـشـامـم بـوی خـاک ، نـشـسـتـه در خـیـالـم رود ، پیچـیـده در نـگـاهـم ابـر ، مـن وارثِ گـمـنـامـیِ بــاران شـده ام. مـن ، نـفـرین شـده بـر آغـوشِ بـی لـبـخنـدِ خـورشـیـدم... مـن پُـر از شـب ، مـن پُـر از خـالی ِ یــک آغــوشــم. مــن سـکـوتــم بــوی بـــاران ، مــن فـغـانــم بــوی بــاغ ، کــه قــریــنِ بــرگ و بــادم مــن ســکــوتِ بــی ظــرفـیـتِ پــایـیــزم. و هـمـه امــیـدم ، بــه بــهــار ، بــه شـ ...

تاریخ 02 اسفند 1399

موضوعات وبسایت : تحقیق